Sökning: "Sara Dalgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sara Dalgren.

 1. 1. Att göra pedagogisk praktik tillsammans : Socialt samspel i förskolans vardag

  Författare :Sara Dalgren; Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pedagogiskt arbete; förskolans pedagogiska praktik; socialt samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte är att åskådliggöra hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn i vardagliga förskoleaktiviteter genomförs och därigenom också visa hur pedagogisk praktik åstadkoms i samspelet. Mer specifikt analyseras hur det går till och vad som händer när interaktionen organiseras genom multimodalt handlande och fråga-svar-sekvenser, och hur dessa interaktionella fenomen kan tjäna pedagogiska syften. LÄS MER

 2. 2. Förskolans pedagogiska praktik som interaktion : Frågor och svar i vardagliga förskoleaktiviteter

  Författare :Sara Dalgren; Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Helen Melander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Everyday activities in preschool; the educational practice of preschool; social interaction; ethnomethodology; conversation analysis; question-answer-sequences; educational practice;

  Sammanfattning : The overarching aim of the present study is to elucidate how preschool teachers and children in their interaction accomplish institutional everyday activities in preschool. What is analyzed, more specifically, is how the preschool teachers and children use certain interactional phenomena as resources when they organize their social interaction. LÄS MER