Sökning: "Poli Francois Kouya"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Poli Francois Kouya.

  1. 1. The analgesic mechanisms of buprenorphine

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

    Författare :Poli Francois Kouya; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Buprenorphine; morphine; cross-tolerance; g- opioid receptors; inbred mice.;

    Sammanfattning : Buprenorphine, a derivative of thebaine, is a semi-synthetic opiate and a partial p-opioid receptor agonist. Buprenorphine is also a weak kappa-opioid receptor antagonist. Buprenorphine is used clinically as an analgesic and for maintenance therapy of opiate-dependent subjects because it produces limited withdrawal symptoms. LÄS MER