Sökning: "Per Nysten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Nysten.

  1. 1. Natural and synthetic gold-parageneses in tellurium- and mercury-rich systems

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Per Nysten; Uppsala universitet.; [1987]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER