Omsorgsarbete i omvandling : Genus, klass och etnicitet inom hemtjänsten

Detta är en avhandling från Stockholm : Socialantropologiska institutionen

Sammanfattning: Hemtjänstyrket är ett yrke i förändring. Arbetet har allt sedan hemtjänsten startade sin verksamhet 1950 framför allt utförts av vita svenska medelålders kvinnor med bakgrund i arbetarklassen. De som arbetar inom hemtjänsten idag har dock varierande ursprung, kön, klassbakgrund och ålder. Denna avhandling syftar till att belysa hur diskurser om genus, sexualitet, etnicitet och klass bidrar till att möjliggöra och begränsa hemtjänstpersonalens yrkesroll och arbetsvillkor. De teoretiska utgångspunkterna utgörs av queerfeministiska teorier med fokus på hur olika diskurser samverkar i subjektets positionsbestämning. Det empiriska materialet har tagits fram genom deltagande observation och intervjuer med två hemtjänstgrupper. Den ena gruppen består av vita svenska kvinnor med arbetarklassbakgrund boende i en bruksort i Dalarna. Den andra gruppen arbetar i Stockholms innerstad och består av en blandning av människor utifrån kön, etnicitet, klass och utbildningsnivå. I avhandlingen visas att hemtjänstgruppernas sammansättning påverkar deras arbetsvillkor. I den enkönade gruppen utformar kvinnorna homosociala relationer som ger dem utrymme att skämta om män samtidigt som de enas genom att beklaga sin genusbaserade underordning i samhället. I den blandade gruppen formar männen homosociala relationer sinsemellan och bekräftar sin heterosexualitet och överordning gentemot kvinnor genom skämt om kvinnor. I gruppen överordnas de svenska männen kvinnorna och männen med utomnordiskt ursprung. I det direkta arbetet med vårdtagarna utgör dock svenska kvinnor norm, övriga omsorgsarbetare måste omförhandla sin position utifrån normen. I enlighet med den offentliga jämställdhetsdiskursen uppvärderas män och många önskar sig fler män i yrket. Etnisk mångfald tas däremot upp som ett problem. Trots förändringarna inom hemtjänsten kvarstår att personalens kroppsliga och emotionella arbete inte värderas som en kompetens beroende på att kunskapen kopplas samman med kvinnor.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.