Sökning: "David Kronlid"

Hittade 1 avhandling innehållade orden David Kronlid.

  1. 1. Ecofeminism and Environmental Ethics

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :David Kronlid; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; Ecofeminism; environmental ethics; environmental ethical theory; ecofeminist ethical theory; views of nature; human nature dualism; intrinsic value; intrinsic worth; social constructivism; ethical contextualism; intrapersonal pluralism; inconsistent self; cyborg self; practical ethics.; Etik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; etik; Ethics;

    Sammanfattning : This study focuses on ecofeminist ethical theory. A first aim is to clarify ecofeminist views on five central issues in the field of environmental ethics. These issues are: (1) Views of nature, (2) social constructivism and nature, (3) values of nature, (4) ethical contextualism, and (5) ethical pluralism. LÄS MER