Sökning: "Magnus Bentinger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Magnus Bentinger.

  1. 1. Metabolism of coenzyme Q & regulation of its biosynthesis

    Författare :Magnus Bentinger; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lipider;

    Sammanfattning : .... LÄS MER