Sökning: "Lars-Olof Hilding"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-Olof Hilding.

  1. 1. "Är det så här vi är". Om utbildning som normalitet och om produktionen av studenter

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Lars-Olof Hilding; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; utbildningssociologi; social snedrekrytering; högre utbildning; sociology of education; social mobility; diversity in higher education;

    Sammanfattning : Avhandlingen, baserad på intervjuer med 58 studenter vid tre olika program vid Högskolan i Halmstad, behandlar de skäl olika studentgrupper beskriver för att börja studera, deras upplevelser av mötet med högskolemiljön, och vilken betydelse de en lokal högskola kan ha. Trots olika åtgärder var den sociala snedrekryteringen till högre utbildning i stort sett oförändrad mellan 1960 och 1990. LÄS MER