Sökning: "Lågtemperatur fastoxidbränsleceller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lågtemperatur fastoxidbränsleceller.

  1. 1. Application of Rare-Earth Doped Ceria and Natural Minerals for Solid Oxide Fuel Cells

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Yanyan Liu; KTH.; [2019]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-temperature solid oxide fuel cells; Doped ceria; Material characterizations; Electrochemical performances; Natural minerals; Lågtemperatur fastoxidbränsleceller; Dopade ceriumoxid; Materialkarakteriseringar; Elektrokemiska prestanda; Naturliga mineraler.; Energiteknik; Energy Technology; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap; Chemical Engineering; Kemiteknik;

    Sammanfattning : Although solid oxide fuel cell (SOFC) technology exhibits considerable advantages as compared to other energy conversion devices, e.g. high efficiency, low emission and fuel flexibility, its high operating temperature leads to rapid component degradation and has thus hampered commercialization. LÄS MER