Sökning: "Jeannette Vavrin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jeannette Vavrin.

  1. 1. The airline insurance industry : a future study

    Författare :Jeannette Vavrin; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Försäkring; Skadeförsäkring; Flygplan; Lagstiftning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER