Sökning: "Försäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Försäkring.

 1. 1. Försäkring och ansvarsfördelning : Om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal

  Författare :Harald Ullman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. LÄS MER

 2. 2. Insurance and cartels through wars and depressions : Swedish Marine insurance and reinsurance between the World Wars

  Författare :Gustav Jakob Petersson; Magnus Lindmark; Lars-Fredrik Andersson; Robin Pearson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interwar period; world war I; first world war; second world war; world war II; deflation crisis; great depression; insurance history; marine insurance; Swedish insurance; international insurance; cartel theory; reinsurance theory; risk diversification theory; agency theory; exchange-rate fluctuations; currency risks; monetary risks; British competition; English competition; Lloyd s; cartelisation; cartel; international cartel; tariffs; stock insurance company; mutual insurance company; stock insurers; mutual insurers; The Swedish Association of Marine Underwriters; Sjöassuradörernas förening; prohibition of competition; price agreements; market division agreements; cheating; international competition; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; reinsurance; reinsurance retention ratio; loss ratio; combined ratio; reinsurance crisis; information asymmetry; information asymmetries; risk diversification; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; Versicherungsgeschichte; Transportversicherung; Zwischenkriegszeit; Versicherungskrise; Versicherungskartell; Rückversicherung; Mellankrigstiden; första världskriget; andra världskriget; deflationskrisen; stora depressionen; försäkringshistoria; marinförsäkring; sjöförsäkring; svensk försäkring; internationell försäkring; kartellteori; återförsäkringsteori; riskdiversifiering; incitamentsteori; växelkursfluktuationer; valutarisk; brittisk konkurrens; engelsk konkurrens; Lloyd s; monetär risk; kartellisering; tariffer; försäkringsaktiebolag; ömsesidiga försäkringsbolag; Sjöassuradörernas förening; The Swedish Association of Marine Underwriters; prisöverenskommelser; marknadsuppdelningsavtal; konkurrensförbud; konkurrensavtal; avtalsbrott; internationell konkurrens; The International Union of Marine Insurance; IUMI; Internationaler Transport-Versicherungs-Verband; återförsäkring; återförsäkringskris; återförsäkringsgrad; informationsassymetrier; riskdiversifiering; förlustkvot; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to enhance our understanding of Swedish marine insurers' choices of business strategies under the potentially difficult business circumstances of the interwar period 1918-1939. Little previous research exists on marine insurance during the interwar period. LÄS MER

 3. 3. Försäkring och risk : ett avvägningsproblem

  Författare :Peter Rosén; Lars Brigelius; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beslusfattande under osäkerhet; kvantiatitva metoder; riskattityd;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studie är att studera problematiken kring planering under osäkerhet. Detta mycket vida perspektiv har lett fram till några rekommendationer gällande utvärdering av olika handlingsalternativ under osäkra omgivningsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Mikael Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private law; Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER

 5. 5. Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Författare :Jessika van der Sluijs; Bill W. Dufwa; Eva Lindell-Frantz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; direktkrav; direktkravsrätt; ansvarsförsäkring; försäkring; avtalets subjektiva begränsning; Private law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkringsgivare med sitt krav på ersättning. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen (2005:104), dels i de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. LÄS MER