Sökning: "Hyonju Kim"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hyonju Kim.

  1. 1. Magneto-optic properties of Ce-substituted yttrium iron garnet films by pulsed laser deposition

    Författare :Hyonju Kim; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER