Sökning: "Håkan Hökerberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Håkan Hökerberg.

  1. 1. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

    Sammanfattning : .... LÄS MER