Sökning: "Finland Åbo Akademi University"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Finland Åbo Akademi University.

 1. 1. In search of information systems value : a case study of the EHR benefits realisation efforts of three Swedish hospitals

  Författare :John Jeansson; Christer Carlsson; Matti Rossi; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : The Swedish public health care organisation could very well be undergoing its most significant change since its specialisation during the late 19th and early 20th century. At the heart of this change is a move from using manual patient journals to electronic health records (EHR). LÄS MER

 2. 2. Servicescape for Digital Wellness Services for Young Elderly

  Författare :Hans Allmér; Christer Carlsson; Pirkko Walden; Anna Sell; Leif Marcusson; Siw Lundqvist; Anna Ståhlbröst; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; Information Systems; Marketing; Marknadsföring;

  Sammanfattning : In this thesis digital wellness services (DWSs) are in focus. The DWSs are services provided through digital devices, such as smartphones, bracelets, and tablets, by using digital environments such as Internet, cloud services, and websites. LÄS MER

 3. 3. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer

  Författare :Sie Kronberg von Gegerfelt; Christina Nygren-Landgärds; Finland Vasa Åbo Akademi Slöjdpedagogiskt centrum; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandling är en studie av den praktiska kunskapens innehåll och hur kunskap definieras och uppfattas av praktiskt verksamma konsthantverkare och konsthantverksstudenter.Ett övergripande syfte är att klarlägga hur kunskap beskrivits och uppfattats i ett tidigt historiskt skede och hur kunskap kan uppfattas idag. LÄS MER

 4. 4. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 5. 5. Att vara och agera medborgare : En etnografisk studie i folkbildande praktiker

  Författare :Annika Pastuhov; Petri Salo; Henrik Nordvall; Jorun Stenøien; Finland Turku Åbo Akademi Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Vuxenpedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Popular education; liberal adult education; study circle; citizenship; ethnography; Folkbildning; fritt bildningsarbete; studiecirkel; medborgarinstitut; medborgarskap; etnografi;

  Sammanfattning : Denna avhandlings kunskapsintresse riktas mot relationen mellan folkbildande verksamheters ideal, såsom frihet och jämlikhet, och utformningen av dessa ideal i praktiken. Detta görs genom att utgångspunkten tas i deltagarens perspektiv, med andra ord den part som folkbildningen gör kunskapen eller bildningen tillgänglig för. LÄS MER