Sökning: "Existentiella konfigurationer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Existentiella konfigurationer.

  1. 1. Existentiella konfigurationer : Om hur förståelsen av livet tar gestalt i ett socialt sammanhang

    Författare :Caroline Gustavsson; Anders Gustavsson; Annika Ullman; Peder Thalén; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Existential configurations; young adults; meaning-making; existential themes; life questions; life-view; life-interpretation; hermeneutic approach; Existentiella konfigurationer; unga vuxna; meningsskapande; existentiella teman; livsfrågor; livsåskådning; livstolkning; hermeneutik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The thesis contributes to the research field of education, or more specific to the field of religious education. The aim of the thesis is to interpret how young adults of today describe and understand their lives, with a specific focus on existential themes, and furthermore, to develop useful concepts that can help us understand individual meaning-making in a social and cultural context. LÄS MER