Sökning: "Estetiska lär"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Estetiska lär.

  1. 1. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap : Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

    Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

    Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER