Sökning: "Daniella Rylander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniella Rylander.

  1. 1. Involvement of non-dopaminergic systems in L-DOPA-induced dyskinsia

    Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

    Författare :Daniella Rylander; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson s disease; Dyskinesia; L-DOPA; 6-OHDA rat model; MPTP monkey model; glutamate; serotonin; DA.; 5-HT;

    Sammanfattning : Parkinson's disease and L-DOPA-induced dyskinesia (LID) does not merely involve the dopamine (DA) system but also include non-dopaminergic systems such as glutamate and serotonin (5-HT). An aberrant glutamate transmission at the corticostriatal synapse, has been linked to LID. LÄS MER