Sökning: "Complex Systems – Microdata Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden Complex Systems – Microdata Analysis.

 1. 1. Sensor-based knowledge- and data-driven methods : A case of Parkinson’s disease motor symptoms quantification

  Författare :Somayeh Aghanavesi; Mark Dougherty; Mobyen Uddin Ahmed; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Parkinson’s disease; motion sensors; motor symptoms; smartphone; microdata; multivariate analysis; data-driven; knowledge-driven; support vector machine stepwise regression; predictive models; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Mikrodataanalys; Microdata Analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop and evaluate new knowledge- and data-driven methods for supporting treatment and providing information for better assessment of Parkinson’s disease (PD).PD is complex and progressive. There is a large amount of inter- and intravariability in motor symptoms of patients with PD (PwPD). LÄS MER

 2. 2. Applications of artificial neural networks for time series data analysis in energy domain

  Författare :Fan Zhang; Hasan Fleyeh; Stawomir Nowaczyk; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Deregulated energy market; electricity prices; district heating; energy efficiency; neural networks; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Mikrodataanalys; Microdata Analysis;

  Sammanfattning : With the development of artificial intelligence techniques and increased installation of smart meters in recent years, time series analysis using historical data in the energy domain becomes applicable. In this thesis, microdata analysis approaches are used, which consist of data acquisition, data processing, data analysis and data modelling, aiming to address two research problems in the energy domain. LÄS MER

 3. 3. Developing decision support systems for last mile transportation problems

  Författare :Vijay Paidi; Johan Håkansson; Hasan Fleyeh; Roger G. Nyberg; Vitaly Komashilov; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; parking spaces; attended handovers; user satisfaction; pollution; business opportunities; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Mikrodataanalys; Microdata Analysis;

  Sammanfattning : Last mile transportation is the most problematic phase of transportation needing additional research and effort. Longer waits or search times, lack of navigational directions and real-time information are some of the common problems associated with last mile transportation. LÄS MER

 4. 4. A Microdata Analysis Approach to Transport Infrastructure Maintenance

  Författare :Kristin Svenson; Lars Rönnegård; Karin Edvardsson; Nasir Gharaibeh; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Transport Infrastructure Asset Management; Transport Infrastructure Maintenance; Statistical Modeling; Microdata Analysis; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys; Mikrodataanalys; Microdata Analysis;

  Sammanfattning : Maintenance of transport infrastructure assets is widely advocated as the key in minimizing current and future costs of the transportation network. While effective maintenance decisions are often a result of engineering skills and practical knowledge, efficient decisions must also account for the net result over an asset's life-cycle. LÄS MER

 5. 5. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn : Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst

  Författare :Eva Karlsson; Karin Axelsson; Owen Eriksson; Stefan Holgersson; Erik Perjons; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett riskbaserat synsätt. LÄS MER