Sökning: "Christian Mair"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christian Mair.

  1. 1. “Self-discipline strategies were easy to design but difficult to adhere to” : A Usage-Based Study of the Tough Construction in English

    Författare :Mikko Höglund; Juhani Rudanko; Christian Mair; University of Tampere; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English; engelska;

    Sammanfattning : .... LÄS MER