Sökning: "Arndt Clavier"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Arndt Clavier.

  1. 1. "Mänsklighetens största problem genom alla tider" : en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

    Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

    Författare :Arndt Clavier; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER