FACE Disabled People, Technology and Internet

Detta är en avhandling från Certec, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. Deras functioning, förmåga att fungera, på Internet analyseras i denna avhandling med hjälp av faktorerna attitude (attityd), control (kontroll) och enabling (möjliggörande) för att utröna vad som är möjligt när alla nybörjarproblem och alla dåligt anpassade gränssnitt redan är avklarade. Om den virtuella världen är fullt tillgänglig men den fysiska inte är det ? vilka blir då effekterna på självbild, lärande, lärande gemenskaper, känsla för sammanhang, makt och kontroll? Vilka är effekterna av peer-topeer lärande och samarbete? Independent living, dess begrepp och teorier, går som en röd tråd genom avhandlingen. Mest uppenbart är detta kanske genom valet av studier och perspektiv. Den teoretiska bakgrunden och de begrepp som används kommer från disability studies utifrån ett social model och indepdendent living perspektiv samt från rehabiliteringsteknik och design. Just möjligheterna till samspel och ömsesidig utveckling mellan rehabiliteringsteknik och design å ena sidan och å den andra disability studies är ett centralt tema. Olika aspekter på design och teknik för funktion behandlas med hjälp av FACE-verktyget (Functioning- Attitude, Control, Enabling) ur ett utökat funktionsperspektiv, både individuellt och socialt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)