Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. Många näringslivspolitiska satsningar med syfte att möta globaliseringens utmaningar är starkt fokuserade på att stimulera lokalt kunskapsutbyte mellan företag och universitet. Dessa båda observationer, som vid en första anblick kan verka motsägelsefulla, har gett upphov till en stor mängd studier inom ekonomisk geografi med syfte att förstå hur innovationsprocesser organiseras i rummet och vilken betydelse avstånd mellan företag och relaterade aktörer har för dessa processer. De flesta av dessa studier har dock varit utpräglat teoretiskt inriktade och slutsatserna har sällan prövats empiriskt. Denna studie syftar till att förklara hur innovationsprocesser organiseras i rummet, med särskilt fokus på kunskapsområdet bioteknologi. Genom att kombinera ett systemperspektiv med detaljerat fokus på konkreta aktiviteter analyseras hur olika delar av innovationsprocesserna ställer olika krav på aktörers lokalisering i förhållande till varandra. Bioteknologi är ett kunskapsområde som lämpar sig väl för denna typ av analys eftersom det representerar skärningspunkten mellan industri och akademi och dessutom uppvisar tydliga drag av såväl globalt beroende som lokal förankring. Avhandlingen består av fem artiklar som också kan läsas separat. De första två fokuserar på det aggregat av företag som utgör den svensk-danska bioteknologiregionen Medicon Valley, medan övriga tre fokuserar på ett urval av företag och akademiska forskargrupper involverade i innovationsprojekt med olika inriktning, alltifrån renodlad grundforskning utan identifierade kommersiella applikationer till utveckling av nya bioteknologibaserade läkemedel.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)