Cultivating the Sacred : Ritual Creativity and Practice among Women in Contemporary Europe

Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det religiösa landskapet i Europa genomsyras av rituell kreativitet - inom teater, psykoterapi och religiösa samfund laborerar individer och grupper med rituella former under mer eller mindre obundna förutsättningar. En stor del av det rituella nyskapandet återfinns emellertid utanför de etablerade religiösa institutionerna och traditionens ortopraxi. Här ses ritualer och rituellt handlade ofta som nya och alternativa vägar till religiösa upplevelser, autenticitet och meningskapande. Avhandlingen behandlar sådan rituell kreativitet i sammanhang vilka vanligen klassificeras som postmodern andlighet, new age eller nyhedendom. Forskare har närmat sig sådana fält främst genom att fokusera på diskurser och trosföreställningar. Detta har fått konsekvensen att skilda praktiker inordnas i ett sammanhängande trossystem samt att samtida andlighet konstruerats som radikalt annorlunda religion. I det sistnämnda fallet ses religion som dikterat av yttre auktoriteter och traditioner, medan samtidiga andlighet struktureras enligt utövarnas egen inre auktoritet. Studien skiljer sig från sedvanliga text- och troscentrerade ansatser genom att främst fokusera på den religiösa praktiken, dvs. snarare än att behandla vad folk säger, undersöks vad folk faktiskt gör. Istället för systematisering och klassifikation, används den flytande karaktären hos samtida andlighet som en analytisk tillgång då det gäller att teoretisera religiöst liv utanför normativa teologiska utläggningarna. Olika sammankomsterna ses som rituella fält, där religiöst liv kontinuerligt skapas och omförhandlas i praktik - i det aktuella fallet sker detta med kvinnor som de främsta protagonisterna och deltagarna. Samtidigt är fälten en plats för kultivering och förkroppsligande av en specifik hållning - med kroppen som central agent, vilka också påverkar deltagarnas sätt att relatera och orientera sig i världen. Studien, som grundar sig på flerårigt och multilokalt fältarbete, karaktäriserat av ett dialogiskt och deltagande förhållningssätt, belyser element i denna process, såsom historiebruk, omförhandling av makt och auktoritet, ritualisering, globala såväl som lokala aspekter, genus samt de mer sensuella aspekterna av musik, dans och rörelse.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)