Postoperative Intrathecal Pain Treatment in Children

Detta är en avhandling från Department of Clinical Neuroscience, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Selektiv dorsal rhizotomi (SDR) är en effektiv operationsmetod som framgångsrikt minskar graden av spasticitet med bestående positiva effekter för barn med spastisk diplegia. Barn som genomgår SDR har svåra smärtor postoperativt, smärtan är relaterad till både den stora kirurgin med blocklaminotomin och nervrots manipulation. För att kunna ge en optimal smärtlindring är smärtskattning en nödvändighet i smärtbehandlingen, smärtskattningen kan vara svår att bedöma hos små barn. Avsikten med avhandlingen är att evaluera och förbättra smärtbehandlingen till barn som genomgår stor ryggkirurgi samt utveckla ett smärtskattningsinstrument för att evaluera postoperativ smärta. Antalet centra som utför SDR är okänt. Syftet med studie I var att uppskatta omfattningen av SDR kirurgin, evaluera vilken operations metod som används och kartlägga smärtbehandlingen efter SDR. Ett frågeformulär sändes ut till 59 tänkbara centra. 44 (75%) svarade. 33 centra utgör studiematerialet, 11 centra utför inte längre SDR kirurgi. I en prospektiv studie (studie II) användes två olika intrathekala (IT) smärtlindrings regimer, kontinuerlig infusion kontra intermittent injektion för att evaluera smärtlindringen och eventuella sidoeffekter. 12 barn, fick antingen intermittent IT morfin, 5 µg/kg x 4 eller en kontinuerlig infusion med bupivacaine, 40 µg/kg//h och morfin 0.6 µg/kg/h. IT kontinuerlig infusion med bupivacaine och morfin var överlägsen som smärtlindring. För att definiera en optimal dos (studie III) med kontinuerlig IT morfin och bupivacaine som behandling för svåra smärtor jämfördes två olika koncentrationer av morfin 0.4 µg/kg//h och 0.6 µg/kg//h med en fixerad dos av bupivacaine 40 µg/kg/h med avseende till den analgetiska effekten och undersöka om det fanns någon skillnad i sidoeffekter. BOPS användes för att värdera smärtan. Kontinuerlig IT smärtlindring med 0.6 µg/kg//h morfin och 40µg/kg/h bupivacaine utgör en säker och tillfredställande smärtlindring efter stora spinala operationer. Detta styrks ytterligare genom att sidoeffekterna inte skiljer sig mellan grupperna. För att kunna ge en effektive smärtbehandling till barn ska det finnas rutiner och tydlig dokumentation för att evaluera smärta. Detta kräver reliabla, valida och kliniska känsliga mätverktyg. I studie IV evaluerades reliabiliteten och validiteten av BOPS som en postoperativ smärtskattningsskala till barn 1-7 år. Skalan bedömer tre smärtbeteendevariabler; ansiktsuttryck, verbalisering och kroppsställning. Med BOPS kan sjuksköterskan evaluera och dokumentera smärtan med hög reliabilitet och validitet och därmed förbättra den postoperativa smärtbehandlingen, det enkla bedömningssystemet gör att BOPS är lätt att införa på en postoperativ avdelning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)