Sökning: "vardagsrasism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet vardagsrasism.

  1. 1. Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige : antirasism i rörelse

    Författare :Jenny Malmsten; Aleksandra Ålund; Björn Fryklund; Charles Westin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Antiracism; racism; ethnicity; discrimination; everyday racism; civil society; Non Govermental Organization NGO ; social movement; association driven antiracism; human rights; Antirasism; rasism; etnicitet; diskriminering; vardagsrasism; civilsamhället; Non-Governmental Organization NGO ; den ideella sektorn; sociala rörelser; föreningsdriven antirasism och mänskliga rättigheter; Ethnicity; Etnicitet;

    Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples presented in this study represent. The empirical examples are instances of what I call antiracist actors. LÄS MER