Sökning: "självdom"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet självdom.

  1. 1. Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

    Författare :Lotta Maunsbach; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adversarial procedure; secrecy clause; evidence clause; merger clause; mediation; alternative dispute resolution; arbitration; contractual litigation agreements; fair trial; access to court; civil procedure; procedural agreements; procedural impediment; procedural barriers; civilprocessrätt; processuell ogiltighetsprincipen; processhinder; kontradiktorisk; rätt till domstolsprövning; rättvis rättegång; muntlighetsprincipen; rättslig prövning; offentlighetsprincipen; rättighetsprövning; självrättskipning; självdom; skiljedom; processuella överenskommelser; skiljeförfarande; medling; alternative tvistlösning; processrätt; integrationsklausul; sekretessklausul; bevisavtal; överprövningsförbud; kontradiktionsprincipen; stadfästelsedoms innehåll;

    Sammanfattning : One of the most fundamental rights in any democratic state is the right of access to court. Every individual shall have the right to bring legal disputes before a court, in a proceeding with specifically defined characteristics, a fair trial, and the state is responsible for supplying the conditions and prerequisites to carry out this dispute resolution process in a court of law. LÄS MER