Sökning: "rättighetsprövning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rättighetsprövning.

  1. 1. Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

    Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

    Författare :Lotta Maunsbach; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adversarial procedure; secrecy clause; evidence clause; merger clause; mediation; alternative dispute resolution; arbitration; contractual litigation agreements; fair trial; access to court; civil procedure; procedural agreements; procedural impediment; procedural barriers; civilprocessrätt; processuell ogiltighetsprincipen; processhinder; kontradiktorisk; rätt till domstolsprövning; rättvis rättegång; muntlighetsprincipen; rättslig prövning; offentlighetsprincipen; rättighetsprövning; självrättskipning; självdom; skiljedom; processuella överenskommelser; skiljeförfarande; medling; alternative tvistlösning; processrätt; integrationsklausul; sekretessklausul; bevisavtal; överprövningsförbud; kontradiktionsprincipen; stadfästelsedoms innehåll;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för sådana tvistlösningsförfaranden inför domstol. LÄS MER