Sökning: "political career ambitions"

Hittade 1 avhandling innehållade orden political career ambitions.

  1. 1. Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet: En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin

    Författare :Patrik Öhberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political career ambitions; representative democracy; parliament; Sweden; legislatures; political parties; Schlesinger; political culture; career aspirations;

    Sammanfattning : This book studies the role of individuals’ personal ambitions in politics. Swedish Members of Parliament, especially those who express an interest in reaching higher up the political ladder, are in focus. LÄS MER