Sökning: "Martin Paju"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Paju.

  1. 1. Hälsingegården i omvandling : en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

    Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

    Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER