Sökning: "lärandets akt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lärandets akt.

  1. 1. Vad händer med lärandets objekt? en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

    Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER