Sökning: "jack lukkerz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden jack lukkerz.

  1. 1. En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning

    Författare :Jack Lukkerz; Malmö högskola; []
    Nyckelord :Sexuality; sexuality education; intellectual disabilities; learning disabilities; special school; LGTB; teaching skills;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att undersöka möjligheter och hin-der till att genomföra sex- och samlevnadsundervisning inom gym-nasiesärskole- och habiliteringsverksamheter. Bakgrunden är att unga med intellektuella funktionsnedsättningar har sämre kun-skaper om kropp, sexualitet och samlevnad än andra. LÄS MER