Sökning: "fältgrammatik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet fältgrammatik.

  1. 1. Heuristisk analys med Diderichsens satsschema - Tillämpningar för svensk text : Heuristic Analysis with Diderichsen’s Sentence Schema – Applications for Swedish Text

    Författare :Kenneth Wilhelmsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; Diderichsens nordiska satsschema; positionsgrammatik; fältgrammatik; licensieringstekniker; Stockholm Umeå Corpus; schemaparsning; rangbaserad chunkning; spetsställning; parafrasgenerering; frågegenerering; naturligt språk-frågesystem; svenska WordNet;

    Sammanfattning : A heuristic method for parsing Swedish text, heuristic schema parsing, is described and implemented. Focusing on main clause (primary) analysis, a collection of licensing techniques for removing non-primary verb candidates is employed, leaving e.g. LÄS MER