Sökning: "Sif Ormarsdóttir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sif Ormarsdóttir.

  1. 1. Osteoporosis in chronic liver disease

    Författare :Sif Ormarsdóttir; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Medical sciences; Chronic liver disease; bone mineral density; osteoporosis; body mass index; corticosteroids; hyperbilirubinemia; vitamin D; insulin-like growth factors; leptin; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

    Sammanfattning : Ormarsdóttir, S. 2001. Osteoporosis in Chronic Liver Disease. Acta Universitatis Upsaliensis. LÄS MER