Sökning: "Sara von Platen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sara von Platen.

  1. 1. Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring en studie av Sveriges Televison

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Sara von Platen; Sara von Platen; Örebro universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; internal communication; sensemaking; strategic change; public service; Sveriges Television; frames of reference; organizational identity; roles; status.;

    Sammanfattning : Planned change and change-related communication are perceived very differently by the members of an organization. Strongly varying perceptions of new tasks, work processes and goals make joint action difficult and cause the failure of many change initiatives. LÄS MER