Sökning: "Ruth Zeidman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ruth Zeidman.

  1. 1. Protein kinase C epsilon and neurite outgrowth

    Författare :Ruth Zeidman; Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ;

    Sammanfattning : Protein kinase C (PKC) is a serine/threonine kinase family with 10 identified isoforms. The contribution of PKC isoforms to cell growth and differentiation, with focus on neurite outgrowth, was investigated, using neuroblastoma and immortalised neural cells as model systems. LÄS MER