Sökning: "Pehr Sommar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pehr Sommar.

  1. 1. Differentiation of Human Dermal Fibroblasts and Applications in Tissue Engineering

    Författare :Pehr Sommar; Gunnar Kratz; Thomas Hansson; Anders Lindahl; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tissue Engineering; Human Dermal Fibroblasts; Differentiation; Adipogenesis; Chondrogenesis; Endotheliogenesis; Osteogenesis; Plastic surgery; Plastikkirurgi;

    Sammanfattning : Tissue engineering applies principles of biology and engineering to the development of functional substitutes for damaged or lost tissues. Tools for the neo-generation of tissue in tissue engineering research include cells, biomaterials and soluble factors. LÄS MER