Sökning: "Pär Nordin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär Nordin.

  1. 1. Groin hernia surgery : studies on anaesthesia and surgical technique

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Pär Nordin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : The modem era of groin hernia surgery began with Eduardo Bassini who in the late 19th century, developed the first modem anatomically based hernia repair. Surgical technique, anaesthesia, suture and biomaterials have been matters of discussion ever since. LÄS MER