Sökning: "Linn Robertsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Linn Robertsson.

  1. 1. Perception modeling and feature extraction for an electronic tongue

    Författare :Linn Robertsson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; electronic tongue; perception modeling; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Information technology; Informationsteknik; Computer Science; data- och systemvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER