Sökning: "Josefin Rostedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Josefin Rostedt.

  1. 1. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

    Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

    Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER