Sökning: "Emigration and immigration law"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Emigration and immigration law.

  1. 1. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

    Författare :Eva Norström; Avdelningen för etnologi; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

    Sammanfattning : The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. LÄS MER