Sökning: "Claudia García"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Claudia García.

  1. 1. The making of the Miskitu people of Nicaragua : the social construction of ethnic identity

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Claudia García; [1996]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER