Sökning: "Christina Gars"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Gars.

  1. 1. Delad vårdnad? : föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen

    Författare :Christina Gars; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Parent participation; Preschool teachers; Förskolan; Sverige; Föräldrainflytande; Förskollärare;

    Sammanfattning : .... LÄS MER