Sökning: "Carl Grimberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Carl Grimberg.

  1. 1. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

    Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

    Författare :Anna Wallette; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Detta är en historiografisk studie av hur några välkända svenska historiker har använt sig av de isländska sagorna när de presenterat perioden som vi idag kallas vikingatid. Vikingatiden har haft en viktig funktion i konstruktioner av kollektiva identiteter, och i sökandet efter relevanta förfäder, vilket passar bra ur ett historiekulturellt perspektiv. LÄS MER