Sökning: "Camilla Warnicke"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Camilla Warnicke.

  1. 1. Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net : interaktion och gemensamt meningsskapande

    Författare :Camilla Warnicke; Charlotta Plejert; Berth Danermark; Anna-Lena Nilsson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interaction; Dialogism; Conversation Analysis; Interpreting; Sign Language; Videophone; Multimodality; Creation of Meaning;

    Sammanfattning : The Swedish Bildtelefoni.net is a service that people who use Swedish Sign Language (SSL) through a video phone can call in order to get in touch with people who speak through a telephone, or vice versa. In relayed calls via the Swedish video relay service (FBT), the interlocutors have different access to the visual arena and the auditive space. LÄS MER