Sökning: "Andra generationens biobränslen"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Andra generationens biobränslen.

 1. 1. Conversion processes for biofuel production

  Författare :Jerry Luis Solis; Yohannes Kiros; Mohammad Taherzadeh; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Second-generation biofuels; biodiesel; heterogeneous catalysts; non-edible oils; ethanol; residual biomass; native yeast strains.; Andra generationens biobränslen; biodiesel; heterogena katalysatorer; oätliga oljor; etanol; rester av biomassa; naturliga jäststammar; Chemical Engineering; Kemiteknik; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Despite the global positive impacts of soybean-, maize- and sugarcane-based (first-generation) liquid biofuels, several drawbacks pertaining to increased use of agricultural land, causing deforestation in some countries and extensive practice of fertilizers have been observed. As a result, developing advanced (second- and third-generation) liquid biofuels have been identified as better alternatives and are considered to be of great importance in the future. LÄS MER

 2. 2. Catalytic conversion of biomass-derived synthesis gas to liquid fuels

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rodrigo Suárez París; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biofuels; Fischer-Tropsch wax; higher alcohols; hydroconversion; kinetic modelling; methanol cofeeding; microemulsion; MoS2; noble metal; syngas; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Climate change is one of the biggest global threats of the 21st century. Fossil fuels constitute by far the most important energy source for transportation and the different governments are starting to take action to promote the use of cleaner fuels. LÄS MER

 3. 3. Fields of Gold The Bioenergy Debate in International Organizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Kuchler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har idén om att producera energi av biomassa rönt stor uppmärksamhet bland forskare, företagare, beslutsfattare och i samhället i övrigt. De förhållandevis många kontroverser och alternativ som är förbundna med produktion av biobränslen, deras koppling till de tre problemområdena energi, klimat och jordbruk, samt deras etablering inom samtida geopolitiska, socioekonomiska och miljömässiga sammanhang, gör dem till en aktuell fråga att analysera. LÄS MER

 4. 4. Assessing the sustainability of bioethanol production in different development contexts: A systems approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Dilip Khatiwada; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bioenergy and biofuel; bioethanol industry; development trend; sustainability assessment; climate change mitigation; energy security; life cycle assessment; systems optimisation; bioenergi och biobränsle; bioetanolindustri; utvecklingstrender; hållbarhetsbedömning; motverka klimatförändringar; energisäkerhet; livscykelanalys; systemoptimering; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : The continuous depletion of fossil fuel reserves, the global agenda on climate change and threats to energy security have led to increased global interest in the exploration, production and utilisation of bioenergy and biofuels. Access to modern bioenergy carriers derived from the efficient conversion of locally available biomass resources is indispensable for economic growth, rural development and sustainable development in developing countries. LÄS MER