Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning

Detta är en avhandling från Björn Fyrlund, Prästgården, SE-310 58 Vessigebro, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Johan Olof Wallin (1779-1839) har främst genom sina psalmer haft stor betydelse för hur kristen tro och etik har uppfattats i svenskt kultur- och kyrkoliv. Inom tidigare forskning har diskuterats om Wallin är dygdetiker, moralist, neolog eller romantiker. Hans åskådning har kritiserats för att den ger människans handlande en enligt lutherskt synsätt alltför stor betydelse. I denna avhandling ges en delvis ny belysning av dessa frågor. Genom noggrann analys av Wallins magisterdisputation, bibelöversättning, katekesbearbetning, originalpsalmer och förkunnelse - kan författaren visa vilken moraluppfattning som finns i Wallins texter. En av teserna är att Wallin inte syftade till att sätta gärningarna mot tron utan snarast att slå fast att en tro utan gärningar är en död tro, en tro utan helgelse är ingen levande tro. Den etiska förnyelsen är ett centralt tema hos Wallin. Undersökningen är idé- och teologihistoriskt inriktad, och behandlar inte frågan om hur en nutida normativ kristen etik/moraluppfattning bör utformas. Detta till trots kan undersökningens diskussion bidra till dagens etiska debatt. Det kan prövas om de perspektiv Wallin lyfter fram som väsentliga för ett moraliskt rätt och gott handlande är bärande även för en nutida kristen etik.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.