Tools for protective lung ventilation. The elastic pressure-volume curve and aspiration of dead space

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Mekanisk ventilation kan medföra "ventilationsinducerad lungskada" (VILI), som kan öka sjuklighet och dödlighet i samband med akut lungskada (ALI). Flera ventilationssätt har föreslagits för att undvika VILI, men inte slutgiltigt utvärderats. En princip är att öka alveolär ventilation och CO2-elimination genom att minska ventilationen av de skadliga rummet, dead space. Aspiration av gas från dead space (ASPIDS) innebär att CO2-rik gas via en särskild kanal sugs ut från distala delen av trakealtuben under senare delen av utandningen. Samtidigt injiceras färsk gas genom den vanliga inandningsvägen. För att minska risker med mekanisk ventilation har den elastiska tryckvolymkurvan, Pel/V-kurvan, föreslagits som ledtråd. Andetagsvolymen skulle begränsas till det linjära segmentet av denna kurva. Därigenom skulle lungkollaps och övertänjning av lungan undvikas nedom respektive ovan detta segment. Full förståelse för fysiologin bakom kurvans mönster saknas emellertid. Målet med studierna i denna avhandling var att öka förståelsen avfenomen bakom Pel/V-kurvan, att öka dess potentiella kliniska användbarhet och att utveckla och testa ASPIDS. Genom detta avsågs att utveckla en ny strategi för att unvika VILI. Med en datorstyrd ServoVentilator 900C kunde standardiserade och noggranna Pel/V-kurvor registreras och ett system för ASPIDS realiseras. Med ASPIDS kunde ventilationen av dead space minska så att andetagsvolymen kunde reduceras utan att CO2 anhopades i kroppen. På patienter med ALI kunde det slutexpiratoriska trycket ökas. Kontinuerlig rekrytering av lungor visades börja nedom den lägre inflektionspunkten på Pel/V-kurvan och fortsätter långt ovan den punkten. MultiplaPel/V-kurvor gav viktig information om lungans kollaptendens och kunde ge vägledning vid inställning av respiratorn. Konceptuell fysiologisk och teknisk utveckling beskriven i denna avhandling kan förhoppningsvis bana väg för lungbeskyddande mekanisk ventilation.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.