Cartilage proteins and their arthritogenic properties in arthritis

Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I denna avhandling behandlas brosk proteiners roll såsom antigen och tillgänglighet av immunsystemet i artrit. Sex artiklar omfattas, där fyra presenterar nya djur modeller för reumatoid artrit (RA), en visar hur en genetisk störning av ett broskprotein kan förvärra artrit och den sista hur posttransnationell modifiering av kollagen typ II (CII) påverkar T-cells tolerans. I artikel I undersöktes kollagen typ IX's (CIX) potential som ett antigen i artrit. Artrit kunde induceras med CIX i råtta, men toleransen var tvungen att brytas med pepsin. CIX har artritogena egenskaper och är en användbar modell för att förstå hur proteiner i ledbrosk tolariseras. I artikel II undersöktes kollagen typ XI (CXI) som ett antigen i artrit. Homologt CXI inducerar en kronisk livslång artrit i råttor med liknande histologiska yttringar såsom i RA. CIX inducerad artrit är därför en väsentlig modell för RA. I artikel III undersöktes cartilage oligomeric matrix protein (COMP) som ett antigen i artrit. Uppseendeväckande inducerade COMP artrit i en annars artrit resistent stam. COMP är ett exponerat protein i ledbrosk och är därför intressant för att förstå tolarisering och gener som kontrollerar inflammation. I artikel IV undersöktes COMP som ett antigen i mus och visade att COMP inducerad artrit inte är art beroende. Bakgrundsgener hade en stor inverkan eftersom endast C3H stammen utvecklade en kronisk återfallande artrit och inte i den CII artrit känsliga B10 stammen. MHC associationen var av p-haplotyp och den tidigare förklarade regulatoriska E-molekylen. I artikel V undersöktes genetiskt modifierade möss med frånvaro av CIX och immunsystemets tillgänglighet till brosk. Möss med frånvaro av CIX utvecklade en svårare artrit eftersom antikroppar mot CII-epitoper hade bättre åtkomst till brosket. Broskets jämvikt var också störd eftersom mössen utvecklade en svårare spontan artrit. I artikel VI undersöktes tolerisations mönstret för T-celler i möss uttryckande humant HLA-DR4, CD4 och CII och resultatet jämfördes med RA patienter. Tolariseringen var inte fullständig för posttranslationellt modifierat glykosyllerade CII-peptider, men möss och RA patienter var tolariserade mot den icke modifierade peptiden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.