Bara i Bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv

Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen syftar till att utifrån 11-åriga barns berättelser om sina familjer och hur de själva uppfattar sina familjer och sin fostran beskriva, analysera, förstå och tolka villkoren för denna fostrans- och socialisationsprocess samtidigt som den pågår. Forskningsproblemet kan formuleras: hur och vad uppfattar och berättar barn om sina upplevelser av familjeliv och fostran? I studien används en tematiskt halvstrukturerad intervju med frågor ställda inom tre teman: barnens familjeliv och dagliga liv samt hur barnen såg på framtiden. Totalt deltog 118 barn; 53 flickor och 65 pojkar, födda 1988. Samtliga barn, i totalt sex skolklasser, fördelade på tre skolor i kommunen deltog i studien. Barnen berättade i denna studie om sina familjer med lojalitet, sammanhang och mening oavsett familjebakgrund. De såg också att de själva skulle komma att leva i framtida familjer som vuxna. Resultatet visar på: barn berättar om Den Goda Familjen, familjens chimära demokrati, familjelivets mångfald och variation som innebär ?mer föräldrar per barn?. I diskussionen framförs argumentet att begreppet kärnfamilj är alldeles för snävt och kortsynt och borde prövas mot ett bredare familjebegrepp: familjekretsar, nätverksfamilj, länkade familjesystem. Dessa familjebegrepp inkluderar den generative aspekten - föräldraskapet består och utvidgas mot mor-/farföräldraskap - detta även om familjerna omformas under barnens uppväxt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)