On the Selection of Methods and Tools for Analysis of Heat and Power Plants

Detta är en avhandling från Division of Thermal Power engineering, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Affärsklimatet för dagens energimarknad har varit händelserik de senaste två decennierna med introduktaion av den avreglerade elmarknaden och den ökade vikten av miljöfrågor vid design och inköp av energirelaterade anläggningar. Detta har bidragit med krav om nya analyskriterier, vilka inte bara påverkar den tekniska utformningen av komponenter och system, utan även till vilket pris som olika ”energiprodukter” kan framställas. För att klara av att svara på de nya frågor som har uppstått, så har kunskap och handlag av tillgängliga analysmetoder blivit avgörande faktorer. I denna avhandling har åtta olika metoder och verktyg undersökts för att förse läsaren med en förståelse för den information som de olika metoderna och verktygen bidrar med, både separat och i kombination med varandra, samt i vilka beslutssituationer som de kan anses vara lämpade. Metoderna och verktygen har applicerats på ett antal kraftverkskonstellationer som presenteras närmare i de sju artiklar som sammanläggningsavhandlingen bygger på, för att visa på olika för- och nackdelar som de har i olika situationer. Vid analyser av kraftverk idag så står ofta driftfasen i fokus. Detta fenomen beror troligen på att det är just denna fas som bidrar med intäkter till ägaren och det är också denna period då anläggningen och dess komponenter är synlig för användaren/ägaren. Vid införande av miljöstyrningssystem i företagen och politiska styrmedel så är det kanske inte längre tillräckligt att enbart ta dena livsfas under beaktande. För att möjliggöra en investering med så låg risk som möjligt för köparen, så är det troligen vist att se till ett livscykelperspektiv, vilket inte enbart synliggör livscykelkostnader utan också enläggningens totala miljöpåverkan Idag finns det inget universalverktyg eller metod som innefattar samtliga av de tre begränsande faktorerna – teknik, ekonomi och miljö – samtidigt i en analyssituation. Det finns dock en hel uppsjö av möjliga analysmetoder(verktyg) som tillsammans omfattar samtliga dessa begränsningar. I denna avhandling så föreslås en utvärderingsplattform där olika metoder och verktyg kombineras för att täcka ett kraftverks hela livstid. Det påvisas i denna avhandling att kraftverk med hög verkningsgrad, vilka därmed också anses mer miljövänliga under drift, inte nödvändigtvis har denna egenskap vid utvärdering av hela livscykeln. Det visas vidare att kombinationer av metoder och verktyg introducerar viktig information och i vissa fall även mer pålitliga resultat.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.