Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor

Sammanfattning: Svensk offentlig sektor kan knappast sägas vara förknippad med skandaler. Men på senare tid har något förändrats och skandaler är numera ett inslag i den offentliga sektorn. Den här studien handlar om vad det innebär. Forskningsfrågan i uppsatsen är: Vad betyder skandaler i svensk offentlig sektor? Utifrån forskningsfrågan ställs följande delfrågor: Vad är skandaler och vad kännetecknar dem? Vilka är skandalerna i svensk offentlig sektor och vad kännetecknar dem? Vad betyder skandaler för organisationer (fortsatt forskning)? Genom en litteraturstudie och en förstudie formuleras en modell för skandalers kännetecken och delar. Berättelser om skandaler i svensk offentlig sektor åter-finns i vad media producerar. De skandaler i svensk offentlig sektor som un-dersöks i studien är publicerade i Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet under 1995, 1996 och halva 1997. Med hjälp av modellen analyseras studiens empiriska material och modellen utvecklas. En slutsats av studien är att aktörer i skandaler i svensk offentlig sektor återfinns i toppen av de organisationer de tillhör. Ju högre upp i en organisation aktören återfinns desto större skandal. En annan slutsats är att ingen del av den offentliga sektorn framträder som särskilt skandalbenägen. Ju mer oväntad aktörens organisatoriska och förhållningsmässiga position gör överträdelsen desto kraftigare reaktion. Skandalers storlek påverkas av hur oväntad överträ-delsen är, aktörens position och om aktören kan visas eller beslås med att ha försökt dölja överträdelsen genom lögn. Överträdelser i de skandaler i svensk offentlig sektor som undersökts handlar ofta om att någon betalat nöje eller förmån för någon annan. Och ibland har det som betalats kopplats till sex. Van-liga åtgärder (genomförda eller krävda) mot skandaler är att byta ut aktören samt byta eller ändra regler så att det inte ska kunna hända igen, samt att un-dersöka rättsläget.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.